آیا خبر فوت اندی خواننده لس انجلسی واقعیت دارد؟ 22 آذر 96

آیا خبر فوت اندی خواننده لس انجلسی واقعیت دارد؟ 22 آذر 96

 

دوستان مثله اینکه این خبر شایعه بود

 

و شخص کشته شده شخصی به نام رندی شخصی از اعضای گروه اندی بوده است